oświadczenie banku rosji (9.02.2018)Regularne posiedzenie Rady Dyrektorów Banku Rosji odbyło się w ostatni piątek. Jego uczestnicy postanowili obniżyć kluczowy wskaźnik do 7,5 procent.

Oświadczenie rosyjskiego banku centralnego odnotowuje, że krótkoterminowe ryzyko inflacji stało się słabsze. Najprawdopodobniej w 2018 stopy wzrostu cen konsumpcyjnych będzie poniżej 4 procent. W tym kontekście Bank Rosji ogłosił zamiar zmiany charakteru swojej polityki pieniężnej z umiarkowanego do neutralnego. Spadek stopy procentowej w 2018 będzie kontynuowany.

Co dotyczy średnioterminowej prognozy inflacji, pozostała taka sama. Regulator zauważa, że dynamika wskaźnika będzie zależeć od wielu czynników. Istnieje ryzyko wzrostu inflacji, jak również jego redukcji. Jednak nadwyżka 4 procent w ciągu najbliższych 2 lat jest uważany przez Bank za bardziej prawdopodobną opcją w porównaniu do ewentualnego spadku poniżej tego poziomu. Wzrost presji inflacyjnej może być ułatwiony przez takie czynniki, jak wzrost wydatków gospodarstw domowych, znaczące zmiany cen dla niektórych kategorii towarów, jak również dynamika kursu walutowego rubla i decyzje w sprawie taryf i budżetu.

Oświadczenie Banku Rosji stwierdza, że realizacja polityki redukcji stóp procentowych pozwoli na złagodzenie warunków pieniężnych w kraju i utrzymanie inflacji na poziomie zbliżnym do celu.