Szczyt G20Szczycie G20, który odbył się w Niemczech.

W wyniku tego wydarzenia przyjęto komunikat. Kraje uczestniczące zgodziły się rozwijać wolny handel i wspierać otwarte rynki. Potępiali protekcjonizm i zauważyli szczególną rolę światowej organizacji handlu w kształtowaniu zasad handlu międzynarodowego. Uczestnicy szczytu wezwani do wdrożenia Porozumienia WTO w sprawie ułatwień w handlu. Przyczyni się to do rozwoju handlu światowego.

Komunikat potwierdza zamiar kontynuowania przez kraje walki z korupcją.

Skoncentrowano się na kwestii porozumienia klimatycznego. Większość państw stwierdziła, że porozumienie paryskie nie zostanie zrewidowane. Komunikat odzwierciedla również szczególną pozycję Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump postanowił wcześniej wycofać się z porozumienia klimatycznego.

Państwa grupy G20 uzgodniły automatyczną wymianę informacji podatkowych. Po raz pierwszy, to będzie się działo we wrześniu.

W końcowym komunikacie na szczycie G20 stwierdza się również, że w październiku Rada stabilności finansowej przedstawi sprawozdanie na temat nielegalnych technologii finansowych, które stanowią obecnie poważne zagrożenie dla gospodarki światowej.